HOME EVENT CALENDAR
 

  Lifetime Trustees

 
 
         
Shri S G Nair   Shri K K Nambiar   Shri Bhawani Shankar Sharma   Shri K K Sukumaran
  Shri K Gopinathan Marar (Babu)   Shri Prashant C Sharma
 
     
 
         
Shri K Ramakrishnan
  Shri Nityanandan C Nair (Appu)   Shri S R Narayanan   Shri Jaya K Poojary   Shri Appanna M Shetty   Shri J Rajashekharan Nair
 
     
 
         
Shri Manish Nair
  Shri A N Shaji   Smt Sheila Viswanath   Smt Prabhavathi P PIllai   Shri Narrottam C Sharma   Shri Satish Pillai
 
     
     
     
 
         
Shri A Rajan Pillai
    Shri M N Gopalkrishnan
(Resigned in 2004)
    Shri E J Nair
(10-1-1942:26-9-2000)
  Capt C Viswanath
(28-7-1958 : 30-12-2008)
Shri G K Vasu Pillai
(16-1-1940 : 11-0-016)
 
 
     
Copyright © 2011, Shree Ayyappa Seva Sangham Powai, Mumbai, India. All rights reserved
This website is designed, developed, hosted & maintained by Nair Technologies Pvt Ltd Nerul, Navi Mumbai